Podłączenie tabeli tekstowej

Podłączenie tabeli tekstowej

Poprzez wybór w menu Plik – Nowy istnieje możliwość utworzenia nowego dokumentu -> Zewnętrzne źródło danych lub poprzez Otwórz można mieć dostęp do istniejącego pliku -> Z bazy danych zugreifen.

W oknie Edycja rda danych należy wybrać jako typ źródła danych Excel po czym kliknąć na znajdujący się obok przycisk .

Tutaj należy wybrać ten plik Excel-a, którego dane chcą Państwo analizować przy pomocy reporting plus.

W miejscu Nazwa mogą Państwo wpisać wybraną nazwę dla dokumentu. Jeśli Państwo rozwiną Szczegóły, w polu Arkusz możliwe jest wprowadzenie pierwotnej nazwy pliku Excel-a, to w wypadku, gdy analizowany będzie więcej niż jeden dokument. W pole Nagłówek mogą Państwo zapisać, czy w pierwszym wierszu poszczególnych kolumn w akruszu znajdują się ich nazwy.

Wszystkie kolumny w pliku Excel-a zostały rozpoznane, przeanalizowane i przedstawione.

Klikając Podgląd mogą Państwo obejrzeć dane w postaci kostki.