Tworzenie raportu macierzy

Tworzenie raportu macierzy

Raporty w reporting plus są generowane na bazie tych dokumentów, które zostały wczytane poprzez punkt Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportu zostały już zdefiniowane dane źródłowe, tak jak i informacje, jak te dane mają zostać zaprezentowane.

Używając zaznaczonego przycisku podglądu, mogą Państwo obejrzeć dane w postaci kostki.

Klikając na zaznaczoną ikonkę mogą Państwo edytować szczegóły właściwości analizy i podglądu.

W tym miejscu ustawiają Państwo, jak Państwa dane mają zostać zaprezentowane, a w szczególności:

 • Przyporządkowanie pól w obszarach wiersz/kolumna/dane (dla raportu macierzy ważne jest, by umieścić co najmniej jedno pole w obszarze kolumn.)

 • Format poszczególnych pól, dobór kolorów oraz indywidualne nazwy pól

 • Wielkość poszczególnych pól ustawiają Państwo poprzez drag and drop bezpośrednio w tabeli pivot-a

Jeśli zdefiniowali Państwo podgląd kostki, mogą ją Państwo zapisać wybierając Plik -> Zapisz definicję dla reporting plus

W tym oknie definiują Państwo właściwości raportu:

 • Ścieżka pliku definiującego – Miejsce, w którym ma zostać zapisany plik definiujący (standardowo w katalogu Solutions w Repository reporting plus)
 • Nazwa raportu oraz Opis raportu – Wybrane nazwy i informacje, pod którymi chcą Państwo zapisać raport w reporting plus
 • Standardowy sposób prezentacji raportu – Raport
 • Standardowe ustawienia raportu – Macierz
 • Ustawienia dla przynależnego layout-u raportu – Standard

Na zakończenie proszę kliknąć OK.

Swój raport znajdą Państwo w menu swojego reporting plus Viewer-a i będą mogli Państwo go przetestować.

W zależności od tego, jak Państwo zdefiniowali swoją kostkę, tak też będzie generowany Państwa raport:

 • Wszystkie pola w danych będą prezentowane jako oddzielne kolumny i grupowane polami z wierszy i z kolumn.
 • Uwzględnione będą także wielkość pól, ich uporządkowanie i formatowanie daty i liczby.
 • Ustawienia kolorów nie mają wpływu.